Telefon: (+45) 70 200 215

Salgs- og Leveringsbetingelser

Disse Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser (“Leveringsbetingelserne”) gælder for alle leverancer af produkter og/eller serviceydelser (“Produkter”) fra M2M Nordic ApS (“M2M”) til enhver kunde (“Køber”). Leveringsbetingelserne er gensidigt bindende for M2M og Køber, medmindre andet er udtrykkeligt aftalt skriftligt. M2M er ikke bundet af vilkår fremsat af Køber, som afviger fra Leveringsbetingelserne, medmindre sådanne vilkår eksplicit er accepteret.

1. Ordreindgåelse
Aftaleindgåelse sker først, når M2M afsender skriftlig, herunder elektronisk, accept af Købers ordre eller M2M har afsendt de af ordren omfattede Produkter.

2. Levering og risikoens overgang
Produkterne leveres Ex Works Haslev eller ethvert andet af M2M meddelt sted i Danmark. Alle omkostninger i forbindelse med transporten afholdes af Køber og transporten sker på Købers risiko. Ved manglende oplysning fra Køber om transportform kan M2M afsende Produkterne til Køber på en af M2M valgt transportmåde.

3. Ejendomsforbehold
M2M forbeholder sig ejendomsretten til det solgte indtil hele købesummen med tillæg af eventuelle påløbne omkostninger er betalt til M2M. Såfremt produktet er indbygget i eller sammenføjet med andet/andre produkt/produkter opretholdes ejendomsforholdet med en værdi svarende til værdien af M2M’s produkt.

4. Forsinkelse
Såfremt M2M ikke leverer til aftalt tid, kan Køber skriftligt kræve levering og fastsætte en endelig, rimelig frist herfor. Sker levering ikke inden for denne frist, er Køber berettiget til at hæve købet og kræve eventuelt forudbetaling returneret. Herudover er M2M ikke ansvarlig over for Køber.

5. Priser
Priser for Produkter er eksklusiv moms og/eller andre afgifter.

6. Emballage
Engangsemballage er inkluderet i aftalte priser og godtgøres ikke ved eventuel returnering.

7. Betalingsvilkår
Betaling skal ske iht. betalingsbetingelser på fremsendte faktura. Fra forfaldstid debiteres morarente på 2 % pr. løbende måned.

8. Produktinformation
Enhver produktinformation – uanset om den hidrører fra M2M eller en af M2M’s forretningsforbindelser – herunder information om vægt, dimensioner, kapacitet eller andre tekniske data i katalog, beskrivelse, prospekt, annonce m.v., er at betragte som orienterende, og er kun forpligtende i det omfang, M2M udtrykkeligt henviser hertil i tilbud og/eller ordrebekræftelse. Specifikke krav fra Køber er kun bindende i det omfang, at de er skriftligt accepteret af M2M.

9. Ændringer
M2M forbeholder sig ret til uden varsel at foretage ændringer i sine Produkter samt at levere Produkter i nyere eller alternativ version, såfremt disse ikke afviger væsentligt fra aftalte tekniske specifikationer, form eller funktion.

10. Mangler
M2M forpligter sig til efter eget valg at reparere eller omlevere Produkter, som var mangelfulde på leveringstids-punktet p.g.a. fabrikations-, konstruktions- eller materialefejl, såfremt Køber reklamerer inden 12 måneder fra Produktets levering, dog senest 8 dage efter manglen har vist sig eller Køber burde have konstateret den pågældende mangel. For dele, som er udskiftet eller repareret påtager M2M sig de samme forpligtelser, som gælder for det oprindelige materiel i et tidsrum af 12 måneder fra den oprindelige levering. Såfremt Køber ikke skriftligt underretter M2M om en mangel inden for de frister, som er angivet i dette punkt, fortaber Køberen sin ret til at fremsætte krav i anledning af manglen. M2M ansvar omfatter kun mangler, som opstår under de forudsatte og/eller sædvanlige arbejdsforhold og under korrekt anvendelse af materiellet. Ansvaret omfatter ikke mangler, som skyldes årsager, opstået efter at risikoen er gået over til Køberen. Ansvaret omfatter for eksempel ikke mangler, der skyldes mangelfuld vedligeholdelse og/eller reparation, urigtig montering og ændringer foretaget uden M2M skriftlige samtykke. Endelig omfatter ansvaret ikke normal slitage og ælde. Ved mangelsindsigelser skal Køber efter forudgående aftale med M2M sende Produktet til M2M vedlagt en følgeseddel med angivelse af den påståede mangel. Fragt og forsikring betales af Køber. Produktet skal returneres uden påmonterede dele. Viser M2M undersøgelse, at Produktet ikke er mangelfuldt, returneres Produktet for Købers regning og risiko. Såfremt Produktet er mangelfuldt, sender M2M for M2M regning og risiko det reparerede Produkt eller et erstatningsprodukt til Køber og overtager udskiftede dele eller det mangelfulde Produkt. Herudover kan Køber ikke rejse krav mod M2M som følge af mangelfulde Produkter.

11. Produktansvar
M2M er ansvarlig for skader, der skyldes produktansvar efter dansk rets almindelige ufravigelige regler med følgende særlige begrænsninger:

  • M2M fraskriver sig i det indbyrdes forhold mellem M2M og Køber ethvert ansvar for erhvervsstingskade, som måtte kunne knyttes til M2M’s produkter.
  • M2M er ikke ansvarlig for skade forvoldt på fast ejendom eller løsøre af et produkt leveret af M2M, såfremt skaden finder sted efter risikoens overgang til Køber.
  • M2M er ikke ansvarlig for skade på produkter, som er fremstillet af eller opbevares hos Køber, eller på Købers produkter, hvori et af M2M’s produkt indgår.
  • M2M er i intet tilfælde ansvarlig for købers driftstab, tabt fortjeneste eller andre indirekte tab.
  • I den udstrækning M2M måtte blive pålagt produktansvar overfor tredjemand, er køber forpligtiget til at holde M2M skadesløs for sådan skade som M2M ikke er ansvarlig for i henhold til ovenstående ansvarsfraskrivelse.
  • M2Ms erstatningsansvar er i alle tilfælde begrænset til forhold, der er afledt af grov uagtsomhed.

Hvis tredjemand fremsætter krav mod en af parterne om erstatning omfattet af dette punkt skal denne part straks underrette den anden herom.

12. Følgeskader/Indirekte tab
M2M er ikke ansvarlig over for Køber for nogen form for følgeskader eller indirekte tab, herunder men ikke begrænset til driftstab produktionsafbrydelse, tabt fortjeneste, tab af goodwill eller tab af data.

13. Fortrydelsesret
Meddeler køber M2M.dk, at køber har fortrudt sit køb inden 14 dage efter levering, tilbagebetaler M2M.dk det modtagne beløb.
Varer der returneres UFRANCO eller på efterkrav, nægtes modtagelse. Ved returnering bedes du bruge Post Danmark – ikke alternative pakke distributører. Da det gør det muligt at spore varen hvis den skulle blive væk under returforsendelse. Du bør sende varen forsvarligt emballeret – sammen med en kopi af fakturaen og skriv venligst tydeligt at du ønsker at gøre brug af fortrydelsesretten og at du derfor ønsker af få tilbagebetalt varens pris. Vi anbefaler at du sender varen retur som forsigtig pakke med Post Danmark.
Du kan også fortryde dit køb ved at nægte modtagelse af forsendelsen.
Disse returregler gælder alle varer solgt som fjernsalg (til private) – det gælder ikke varer afhentet på vores adresse og heller ikke varer solgt til virksomheder.
M2M Nordic ApS betaler de modtagne beløb, når den returnerede varer modtages i ubrugt og ubeskadiget stand.

14. Reklamationer
Krav vedrørende mangler, forsinkelse, produktansvar eller andre krav om erstatning skal fremsættes skriftligt til M2M uden ugrundet ophold.

Forud for enhver returnering af varer til M2M skal Køber kontakte M2M for udlevering af returneringsnummer. Returnering uden angivelse af returneringsnummer afvises og varerne tilbagesendes for Købers regning og risiko.

15. Force majeure
M2M er berettiget til at annullere ordrer eller udskyde aftalt levering af Produkter, og er i øvrigt fri for ansvar for enhver manglende, mangelfuld eller forsinket levering, der helt eller delvist skyldes omstændigheder, som ligger uden for M2M rimelige kontrolmuligheder, såsom oprør, uroligheder, krig, terrorisme, brand, offentlige forskrifter, strejke, lockout, slow-down, mangel på transportmidler, vareknaphed, sygdom eller forsinkelse ved eller mangler ved leverancer fra leverandør, uheld i produktion eller afprøvning, eller manglende energiforsyning. Samtlige Købers beføjelser suspenderes eller bortfalder i sådanne tilfælde. Køber kan hverken i tilfælde af annullering eller udskudt effektuering kræve skadeserstatning eller fremsætte noget krav i øvrigt mod M2M.

16. Tvister
Eventuelle tvister mellem parterne, som udspringer af eller i relation til en købsaftale, som reguleres af Leveringsbetingelserne, afgøres efter dansk ret med undtagelse af lovvalgsbestemmelser. Enhver tvist som ikke kan løses i mindelighed (gælder dog ikke Købers manglende betaling af M2M’s fakturaer), skal afgøres ved voldgift ved Voldgiftsinstituttet i København efter de af Voldgiftsinstituttet vedtagne regler herom, som er gældende ved voldgiftssagens anlæg.

M2M Nordic ApS, december 2016

Hjemmesiden www.M2M.dk drives af firmaet:

M2M Nordic ApS  CVR nr: 32290094

TELEFON 70 200 215, Nygade 68, 4690, Haslev

Forbehold for ændringer:

M2M Nordic ApS forbeholder sig ret til at ændre og opdatere de regler og betingelser, der gælder for denne website. Det er derfor vigtigt, at du løbende holder dig orienteret om der er sket ændringer.

Links:

PBS – Pengeinstitutternes Betalings Service www.pbs.dk

FDIH / Forbrugerrådet www.fdih.dk

Forbrugerstyrelsen www.forbruger.dk

Forbrugerrådet www.forbrugerraadet.dk

Forbrugerinformation www.forbruger.dk